Volba členů školské rady

02.03.2015 15:37

            V  souladu se zněním § 167, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji volbu členů Školské rady. Volební akt proběhne formou tajného hlasování o navržených kandidátech dne 24. 3. 2015 v 17.00 h ve třídě II. v budově ZŠ a MŠ Uhřice, okres Hodonín, pak budou následovat třídní schůzky.

            Kandidáty se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců školy a jejich návrhy lze podávat volební komisi prostřednictvím třídních učitelů nebo na mail  zs.uhrice@seznam.cz  nejpozději  do 13. 3. 2015.

            Školská rada:

-          je šestičlenná (třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci                  žáků)

-          funkční období je tři roky

-          vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

-          schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

-          schvaluje školní řád

-          schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků žáků

-          podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

-          projednává návrh rozpočtu a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

-          projednává inspekční zprávy České školní inspekce

-          podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším                  orgánům státní správy

-          podává návrh na odvolání ředitele

-          podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy