Provozní řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Uhřice,okres Hodonín 69634 Uhřice 90, příspěvková organizace

----------------------------------------------------------------------------------------

Vnitřní řád školní jídelny

 

Jídelna slouží ke stravování žáků ZŠ a zaměstnanců školy.

Děti MŠ se stravují ve třídách. Jídlo je vydáváno z výdejen, k tomu zbudovaných.

Žák základní školy má právo odebrat denně jeden oběd.

Dítě MŠ má právo na jeden oběd denně, přesnídávku a svačinku, pokud je přihlášeno k celodennímu provozu.

Zaměstnanec má nárok na oběd, pokud ve škole vykonává práci alespoň 3 hodiny denně v kalendářním dni.

Za žáky odpovídá během pobytu v jídelně vyučující.

Za děti ve třídách odpovídá i v době oběda učitelka.

Žáci se zdržují v jídelně pouze za dozoru učitele.

Školní jídelna vydává jídla, které sama připravila a řídí se výživovými normami.

Dozorující učitelky mají právo na kontrolu vydávaných porcí žákům. Konzultují nejasnosti s vedoucí jídelny.

O čistotu jídelny dbá uklízečka.

Je zakázáno do jídelny přinášet jídlo, i odnášet.

V případě nemoci dítěte je nutno do 6.00hodin ráno dítě omluvit ze stravování.

V první den nemoci má dítě nárok na oběd do jídlonosiče.

Oběd lze vyzvednout od 11.15-12.00 hodin

Podle vyhlášky 107/2005, může rodič dále dítěti odebírat obědy určené pro skupinu cizích strávníků, tedy beze slevy(s režií na výrobu).

Platby stravného probíhají bankovním příkazem, nebo inkasem.Do 5. dne následujícího měsíce.

Vyúčtování provádí vedoucí, prokazatelným způsobem. Dětem jsou rozdávány první den v novém měsíci lístky kde je uvedena suma za odebrané obědy i schema odebraných obědů, údaje potřebné k platbě.
 
 
 
 

PROVOZNÍ ŘÁD

 

obsah :

1.Organizace provozu

2.Povinnosti provozovatele stravovacího zařízení

3.Povinnosti zaměstnanců strav. zař.

4.Povinnosti strávníků

5.Organizace výdeje jídel

6.Havarijní situace

7.Pravidla pro vstup do provozovny stravovacích

 

1.

 

Provozovna školní jídelny je řízena vedoucí jídelny, pověřené k řízení zřizovatelem.

Pracují zde dvě pracovnice, kuchařky, které jsou podřízeny vedoucí provozovny.

Provozní doba je od 6.30. do 14.00.hodin, 5 dní v týdnu.

Vyrábí se cca 80 jídel denně, nejvíce však 100 jídel denně.

Jídla jsou vydávána z ohřívací lázně do jídelny ,z výdejny do tříd MŠ a zvlášť pak okénkem do jídlonosičů cizím strávníkům.

 

2.

 

Zřizovatel, provozovatel stravovacího zařízení, je povinen zajistit dodržování platných právních norem a předpisů,zejména níže uvedené zásady:

-zajistit ustanovující doklad pro činnost ve stravovacích službách,

-dohlížet, aby práci ve školní jídelně vykonávaly pouze osoby zdravotně způsobilé, které jsou řádně proškoleny a seznámeny s provozem, hygienickými a bezpečnostními předpisy

-zajistit vhodné a účinné ochranné pomůcky, pracovní oděvy a čistící prostředky

-zajistit vyhovující podmínky pro odpočinek a osobní hygienu

-dohlížet na dodržování pracovních a technologických postupů stanovených pro provozovnu stravovacího zařízení

-dohlížet na řádnou údržbu prostorů a technologie provozovny školní jídelny

 

3 .

 

Pracovníci provozovny školní jídelny jsou povinni dodržovat platné normy a předpisy a řídit se zejména níže uvedenými zásadami:

-dbát na svůj zdravotní stav a způsobilost k výkonu práce v provozovně školní jídelny

 • hlásit případné onemocnění a přijmout potřebná opatření

 • -znát a dodržovat zásady osobní hygieny

 • -znát a dodržovat zásady provozní hygieny

 • -používat jen předepsané a schválené pracovní postupy

 • -průběžně kontrolovat kvalitu a nezávadnost výroby, systém kritických bodů v provozovně

 

 

 

4.

 

 • Strávníci jsou povinni dodržovat provozní řád jídelny a řídit se pokyny dozoru jídelny a dozoru ve třídách MŠ.

 • Cizí strávníci se řídí pokyny pro výdej jídel do jídlonosičů.

   

 • 5 .

   

 • Výdej jídel pro strávníky ZŠ je realizován ve školní jídelně v budově MŠ, žáci ZŠ tedy do jídelny dochází k tomu určeným vchodem .

 • Výdej pro děti MŠ je realizován z výdejny do tříd MŠ

 • Výdej pro cizí strávníky z výdejny samostatným výdejovým okénkem

 • Rozpis výdeje jídel:

 

výdej ve třídách MŠ:

přesnídávka : od 9.00 do 9.30 hodin

odpolední svačinka :od 14.30 do 15.00 hodin

výdej z výdejny do tříd :

oběd : od12.00-12.30 hodin

 

Výdej ve školní jídelně:

 

oběd ZŠ od 12.00 do 12.30. hodin

od 12.40 do 13.10 hodin

 

Výdej z výdejny pro cizí strávníky:

 

od 11.00 do 11.15.hodin

 

Pravidla pro výdej jsou stanovena provozními řády školní jídelny .Jsou vyvěšeny a kopie založeny.

 

6.

 

Havarijní situace v provozovně školní jídelny může být způsobena především poruchami na technickém vybavení, nebo přerušením dodávky energií v průběhu výroby, pokud tento stav nastane, je nutné, aby vedoucí provozovny přijala okamžitá nouzová opatření k dokončení rozběhlé výroby za předpokladu dodržení stanovených postupů a systému kritických bodů.

V případě, že havarijní stav neumožňuje stanovené postupy výroby dodržet, musí zajistit ukončení výrobního procesu , popřípadě likvidaci vzniklého odpadu.

Běžný biologický odpad je denně likvidován podle smlouvy s paní Annou Gajárkovou , která odpad

denně odebírá.

 

7.

 

Před vstupem do prostor provozovny stravovacích služeb, musí každá cizí osoba dodržet následující pravidla:

-vstup je povolen pouze se souhlasem vedoucí provozovny, popřípadě její zástupkyně a za doprovodu pověřené osoby

-před vstupem do provozovny se musí podřídit pokynům vedoucí provozovny, nebo její zástupkyně a použít jednorázový plášť a pokrývku hlavy

-nesmí přijít do přímého styku se surovinami, výrobkem, pracovním ani výrobním zařízením,/mimo opravy/

-opravy musí být prováděny vždy s vedoucí , nebo její zástupkyní,z a dodržení základních hygienických pravidel

-zakazuje se vstup nepovolaných osob a zvířat.

 

 

V Uhřicích, dne 1.9.2018

 

vyhotovila: Anna Tumová, vedoucí stravování

 

schválil : PhDr Kamil Ježík , ředitel školy

 

seznámeny byly : Tumová Anna

 

Lenka Havránková, kuchařka

 

Iva Šefferová, kuchařka